Velkomen til Dimmelsvik Entreprenør AS!

Alt innan grunn- og betong-arbeid, stikningsarbeid m.m.

Muring har Dimmelsvik Entreprenør AS hatt ansvar for, kor Rune Havnen AS v/ Rune Havnen har utført muring av stein, april-juli 2020.

Lastebil - vi har fleire og ein Semi

UTLEIGE AV VAREBIL OG MINIGRAVAR

GRUNN- OG BETONGARBEID VED DAM VALEDALSVATN I 2018-2019

DU FINN OSS I OMVIKDALSVEGEN 138,

 LANGS FV. 48 I DIMMELSVIK

REKRUTTERING !

KONTAKT OSS I DAG FOR EIN UFORPLIKTANDE PRAT :)

Prosjektleiar Atle Søllesvik - mob. 928 89 088.

Nøgde tilsette i Omvikdalen barnehage etter ny sandkasse, laga av Dimmelsvik Entreprenør AS  v/ Roger og Snorre. 

Nøgde kundar

Kunden sitt ynskje er i fokus uavhengig av storleiken på arbeidet.

Kontakt oss

Ta kontakt og me vil gje tilbud på dine ynskjer på entreprenørarbeid. Vi har tilbod  på andre tjenester som transport, kraning og utleige av minigravar, kjøretøy m.m.

Lærebedrift i tre fag

Vi er godkjent som lærebedrift i faga anleggsmaskinførar, betongarbeidar og anleggsrøyrleggjar.

Våre tenester

Grunnarbeid

Les mer ...

Betongarbeid

Les mer ...

Massetransport

Les mer ...

Utleige av maskiner og varebil

Les mer ...

Fjellsprenging

Les mer ...

Meisling av fjell og betong.

Les mer ...

Vann og avløp

Les mer ...

Vegbygging

Les mer ...

Asfaltering

Les mer ...

Tomteutgraving

Les mer ...

Referansar - utval

Om oss

Om oss (Maskinentreprenør)

Dimmelsvik Entreprenør A/S vart stifta i 2006.

Stord Anlegg AS kjøpte Dimmelsvik Entreprenør AS i november 2021 og er eigar av verksemda.  Reino A/S og Moss og Søllesvik A/S eigde vekrsemda fram til salet.

Vi har kontorlokaler i Dimmelsvik.

Vi arbeider som sjølvstendig selskap, og Knut Olav Skaar er eigar og dagleg leiar både i Dimmelsvik Enterprenør AS og Stord Anlegg AS. Vi har eit nært samarbeid om fellestenester, som administrasjon og drift. Til saman er vi "eit stort lag" på nært 50 tilsette, og har samla sett ein solid kompetanse innan ingeniørfag, HMS, anlegg- og betong fag. Vi har maskiner frå minigravarar til 30 tonns gravemaskin, hjulmaskiner, hjullastarar, traktorar, lastebilar og semitrailer m.m.

Over 15 ÅR MED SOLID ARBEIDSINNSATS

Dimmelsvik Entreprenør AS har vore aktive i marknaden i over 16 år. Vi har hatt god tilgang på arbeid og kvalifisert arbeidskraft. Vi set krav til kvalitet, både i arbeidet for kundar og i drifta vår. Det er også strenge krav til kunnskap om arbeidet, god HMS for dei tilsette og for samarbeidspartnarar. Verksemda har nyare maskinpark til våre tilsette, og denne vert jamnleg fornya, noko som og kjem våre kundar til gode. Verksemda har arbeidsoppgåver både i og utanfor eige kontor kommunen. Dette krev fleksibilitet blant dei tilsette, men dette gjev gode fritidsordningar.

TRIVSEL OG KOMPETANSE

Verksemda har pr. januar 2023, 25 fast tilsette (inkl. lærlingar). Vi har pr. no fire lærlingar i anleggsfaget og betongsfaget.

Vi leiger og inn tenester frå andre ved behov. Vårt mål er å vera ein stabil og trygg arbeidsgjevar for dei tilsette, og har gode pensjons- og forsikringsordningar. Vi har ei stabil og god arbeidskraft med lang erfaring og brei kunnskap. Samstundes ynskjer vi å satsa på unge nyutdanna, som gjev kontinuitet. Verksemda ynskjer å framstå som ei nytenkjande og lærande verksemd, noko som gjev oss sterke på fag-kunnskap. Vi har stort fokus på metodikk og kvalitet i utførelse av arbeid.

VI BYGGJER BYGDA OG KOMMUNEN VÅR

Vi har ei sterk lokal forankring. Vårt første store lokale oppdrag var kunstgrasbana i Rosendal, og deretter har det halde fram med mange små og store oppdrag for private og offentlege kundar. Arbeid med grunn- og betongarbeid av blant anna bygging av bustadfelt, småkraftverk, veganlegg og VA-anlegg, fotball- og friidrettsanlegg, kulturhus og brannstasjon, som har gjeve oss god forankring i kommunen vår. Dimmelsvik Entreprenør AS kjenner eit sterkt samfunnsansvar og deltek i mange ulike dugnadsoppgåver. Vi bidreg til lag- og organisasjonar, samt støttar opp om det lokale fellesskapet.    

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Achilles
Achilles

Achilles Utilities Nordics & Central Europe hereby confirms that Dimmelsvik Entreprenør AS is now fully registered as a supplier in Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System for the products/service codes listed in the appendix

Achilles

Achilles Utilities Nordics & Central Europe hereby confirms that Dimmelsvik Entreprenør AS is now fully registered as a supplier in Achilles Nordics & Central Europe Pre-Qualification System for the products/service codes listed in the appendix

OKAB
OKAB

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

OKAB

Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Ragn Sells
Ragn Sells

Miljøsertifikat.

Leverer avfall for miljøriktig håndtering med størst mulig grad av gjenvinning.

Ragn Sells

Miljøsertifikat.

Leverer avfall for miljøriktig håndtering med størst mulig grad av gjenvinning.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Kontakt oss

926 47 232
Omvikdalsvegen 138, 5464 DIMMELSVIK
Orgnr 990 149 062